Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nijenhuis ICT & Fotografie

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.a Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Nijenhuis ICT & Fotografie en haar vertegenwoordigers een overeenkomst wenst af te sluiten cq heeft afgesloten.
1.b Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan Nijenhuis ICT & Fotografie gevestigd te Zieuwent.
1.c Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer in met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, gelden zij evenzeer op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, zomede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.
1.d De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.e Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail of post bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.
1.f Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Artikel 2: Offerte en project scope
2.a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2.b Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk of per e-mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.
2.c Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in de scope van het geoffreerde project. Opdrachtnemer heeft het recht meerwerkzaamheden, die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 3: Project uitvoering
3.a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
3.b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.c Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4: Oplevering
4.a Is binnen de looptijd van het project voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.
4.b Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.a Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen en bescheiden blijven bij haar berusten. Alle rechten van intellectuele eigendom al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de Opdrachtgever tot stand gebracht, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

Artikel 6: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
6.a Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Hiertoe is de Opdrachtgever ook verplicht indien de overeenkomst door de Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever.
6.b Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (I) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (II) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (III) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (IV) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard; (V) Ingeval Opdrachtgever overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld.
6.c Indien er sprake is van een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode kan deze overeenkomst door de Opdrachtnemer worden beëindigd door schriftelijke opzegging zonder dat de Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever.

Artikel 7: Betalingstermijn en incassokosten
7.a Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
7.b Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
7.c In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.d Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.a Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
8.b Wanneer Opdrachtgever uit door Opdrachtnemer geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Opdrachtnemer en gaat hij/zij de zaak voor Opdrachtnemer houden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn voldaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.a Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. Ieder aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt na één jaar nadat de mededeling door Opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk jegens Opdrachtnemer, zolang Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen.
9.b Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is dan wordt het hiervoor genoemde factuurbedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, met een maximum van één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding echter meer bedragen dan € 25.000,00 (vijfentwintig duizend euro).
9.c Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtnemer kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak van derden.
9.d Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9.e De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst
10.a Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
11.a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
11.b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Almelo, tenzij de sector kanton op grond van de wettelijke competentieregels bevoegd is. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel